Szanowni Państwo

Przedkładamy do konsultacji projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei. Konsultacje trwają do 3.12.2018 roku. Zmiany w LSR powstały w wyniku weryfikacji stopnia realizacji planu działania na lata 2016- 2018.

Dokonano zmniejszenia wskaźnika produktu dla Przedsięwzięcia 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana). Planowano w ramach naboru wesprzeć 3 podmioty, jednak mimo, że nabór dla tej grupy był ogłaszany dwukrotnie udało się wybrać 2 podmioty do wsparcia.

W ramach proponowanych zmian docelowa wartość wskaźnika produktu dla tego przedsięwzięcia to 2 wsparte podmioty.

Ponadto przeniesiono realizację dwóch projektów współpracy z lat 2016 -2018 na lata 2019-2021 w związku z nadal trwającym procesem formułowania umowy partnerskiej między Lokalnymi Grupami Rybackimi.

Wszystkie wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem.

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zgłaszania uwag