Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

 

Szkolenie odbędzie się dnia 04.10.2019 r. w godz. 9.00-11.00 w Urzędzie Miejskim

 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 (sala konferencyjna).

 

Temat szkolenia:

Cel główny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych

Cel szczegółowy 1.2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR

Przedsięwzięcie 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa;

Przedsięwzięcie 1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego

Szkolenie kierowane jest do: instytucji badawczych, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych podległych tym jednostkom oraz do organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury z obszaru gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo.

Program szkolenia:

  • Omówienie głównych założeń Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • Omówienie zakresu Celu szczegółowego 1.2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR, w tym przedsięwzięć: 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa; 1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
  • Omówienie kryteriów wyboru operacji.
  • Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 55 628 09 42.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa dnia 01.10.2019 r. do godz. 15.00.