06.09.2021 r.

OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW  26/2021

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych

Termin składania wniosków:

20.09.2021 r.- 04.10.2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei

Plac Wolności 22

82-100 Nowy Dwór Gdański

od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 15.00

Tryb składania wniosków:

 1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.
 2. Wnioski o dofinansowanie operacji składa się w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei.
 3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowania projektu, zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

Maksymalna kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Maksymalna intensywność pomocy: 85%

Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014- w wysokości do 85% tych kosztów

Limit  środków dostępnych w naborze: 50 000,00 zł.

Maksymalny limit pomocy na beneficjenta w okresie realizacji Programu w ramach celu wymienionego w § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej   i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo  i Morze”:  300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Zakres tematyczny operacji:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei- Cele i Przedsięwzięcia:

Cel Ogólny 1– Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych.

Cel Szczegółowy 1.2–  Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR.

Przedsięwzięcie  1.2.1 – Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu   i zarządzaniu zasobami rybołówstwa

w ramach zakresu o których mowa w § 2  pkt 5 oraz § 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:

powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską,

– wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa  i zarządzaniu tymi zasobami.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 3. Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników tj. liczba uczestników wydarzeń.
 4. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:
 • przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020- powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską,
 • operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminację, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważony rozwój,
 • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie operacja posiada zaplanowane do realizacji zadania w zestawieniu rzeczowo-finansowym, które nie zostały jeszcze zakończone.
 1. Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR- oznacza, realizację operacji na terenie minimum jednej spośród gmin: Cedry Wielkie,  Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański.
 2. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, czyli wnioskodawcą są: instytucje badawcze, w rozumieniu przepisów o instytutach badawczych, uczelnie w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, oraz organizacje pozarządowe, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury zgodnie z § 8 pkt 2  rozporządzenia Ministra  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
 3. Wnioskowana kwota pomocy na realizacje operacji mieści się w limicie środków finansowych w ramach naboru, na jednego Wnioskodawcę, zgodnie z LSR: do  50 000,00 zł,
 4. Wnioskowana intensywność pomocy na realizacje operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia: do 85% kosztów kwalifikowalnych,
 5. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji tj. uzyskanie co najmniej 13, 8 pkt ( 60%  maksymalnej ilości punktów).

Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei
 2. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami
 4. Formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

znajdują się na stronie internetowej www.rybackabrac.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

5.Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych

 1. Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji

znajdują się na stronie internetowej www.rybackabrac.pl w zakładce Informacja o naborach.

Dodatkowe informacje  udzielane są w  biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei.  Pytania należy kierować na adres email: biuro@rybackabrac.pl lub telefonicznie 55 628 09 42, tel. kom.  500 238 360, 789 088 781.

Załączniki:

 1. Kryteria oceny pod względem formalnym.
 2. Kryteria zgodności operacji z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei.
 3. Kryteria wyboru operacji.
 4. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 5. Informacja o planowanych do osiągnięcia wskaźnikach w ramach LSR.
 6. Formularz wniosku o dofinansowanie.
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 8. Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 9. Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji.
 10. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie:

– Oświadczenie- właściciela[i] lub współwłaściciela[i] nieruchomości,

– Oświadczenie- małżonek beneficjenta i współwłaściciela,

-Oświadczenie- pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną,

-Oświadczenie- reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną