Szanowni Państwo,

Przedkładamy do konsultacji projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Dokonane  zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczą realizacji budżetu i przedsięwzięć. W związku z brakiem zainteresowania oraz licznymi rezygnacjami  z realizacji operacji w ramach przedsięwzięć 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna- prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)  oraz 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru, środki, które pozostały do rozdysponowania w ramach wymienionych działań, zostały podzielone na dwa przedsięwzięcia.  Pozostawiono nabór dla grupy defaworyzowanej, ze względu na jej strategiczne znaczenie dla realizacji LSR. Pozostałe środki przeznaczono na przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna, ponieważ cieszy się ono dużym zainteresowaniem i stanowi szansę na wydatkowanie pozostałego budżetu .

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Przedstawiony projekt poddany jest konsultacjom społecznym  od dnia 12.09.2022r. do dnia 19.09.2022 r.

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zgłaszania uwag