Szanowni Państwo,

Przedkładamy do konsultacji projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.  Konsultacje trwają do 12.09.2019 r.

Zmiany w projekcie LSR dotyczą głównie  zmian w budżecie.

Po realizacji naborów w latach 2016-2018 postanowiliśmy zwiększyć budżet na działanie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne, gdyż  konkursy w tym zakresie cieszyły się Państwa największym zainteresowaniem. Środki na zwiększenie  budżetu pochodzą z powstałych oszczędności oraz  ze zmniejszenia środków na działanie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru, przy którym zaobserwowaliśmy tendencję spadkową, jeżeli chodzi o zainteresowanie potencjalnych beneficjentów. Kolejne zmiany w budżecie dotyczą działania 1.2.3- Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego, gdzie zwiększono środki, przy jednoczesnym  rozszerzeniu zakresu tematycznego o  nowopowstałe lub rozwinięte obiekty infrastruktury. Zmieniono również przy tym przedsięwzięciu wskaźnik produktu i rezultatu.  Część środków na to działanie powstało ze zmniejszenia budżetu na przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury. Ogłoszony nabór w tym zakresie  nie wzbudził żadnego zainteresowania, nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem.

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zgłaszania uwag