Szanowni Państwo!

Przedkładamy do konsultacji projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei. Konsultacje trwają do 27.12.2017 roku. Zmiany w LSR dotyczą głównie:

  1. Przeniesienie przedsięwzięcia „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego”- (projekt współpracy) z Celu Szczegółowego 1.1 pod Cel Szczegółowy 1.2. Chcemy w ramach tego projektu przeprowadzić działania promocyjne, które  bardziej wpisują się w Ce l  2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR.
  2. Zmiany w budżecie związane z potrzebą zakontraktowania dodatkowych 5% środków na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej.
  3. Wprowadzenie nowych wskaźników rezultatu tj. w ramach operacji realizowanych przez beneficjentów będzie można  utrzymać dotychczasowe miejsca pracy oraz tworzyć nowe przedsiębiorstwa.
  4. Zmniejszenie wskaźników – Tabela nr 10- Koszty bieżące- wprowadzono realne wskaźniki, które możemy osiągnąć, co stwierdzono na podstawie przeprowadzonych w 2017 roku 5 naborach, które pokazały nam stopień zainteresowania działaniami informacyjnymi wśród lokalnej społeczności.
  5. Dostosowanie zapisów LSR do stanu faktycznego zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym.
  6. Dostosowanie zapisów dotyczących monitoringu i ewaluacji do wymagań wynikających z wytycznych Ministerstwa dotyczących tej tematyki.
  7. Plan komunikacji, w tym Tabela nr 15 metody komunikacji planowane do wykonania na różnych etapach wdrażania LSR- dostosowanie wartości wskaźników do osiągnięcia do 2023 r. do panujących realiów. Usunięcie całkowicie metody Kontakt poprzez profil LGR na portalu społecznościowym, ponieważ nie cieszyła się ona zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności.

Wszystkie wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem.

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zgłaszania uwag