17.04.2019 r.

OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW  10/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei ogłasza nabór wniosków  o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych

Termin składania wniosków:

06.05.2019 r.- 20.05.2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei

Plac Wolności 22

82-100 Nowy Dwór Gdański

od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 15.00

Tryb składania wniosków:

 1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.
 2. Wnioski o dofinansowanie operacji składa się w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei.
 3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowania projektu, zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

Minimalna kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

Maksymalna intensywność pomocy: 50%

Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów

Limit  środków dostępnych w naborze: 750 000,00 zł.

Maksymalny limit pomocy na beneficjenta w okresie realizacji Programu w ramach celu wymienionego w § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej   i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”: 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu, z tym że zgodnie z w § 4 ust 2  Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej  i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo  i Morze” w przypadku wnioskodawcy, który:

1) prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR:

 1. a) jako uprawniony do rybactwa lub
 2. b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich na podstawie art. 97 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650), lub
 3. c) w zakresie:

– przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub

– związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

2) jest armatorem statku rybackiego:

 1. a) o polskiej przynależności,
 2. b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,
 3. c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub

3) otrzymał pomoc finansową w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” lub w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014, objętego Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartym w programie, lub

4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1

nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Zakres tematyczny operacji:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei- Cele i Przedsięwzięcia:

Cel Ogólny 1– Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych.

Cel Szczegółowy 1.2–  Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR.

Przedsięwzięcie  1.2.5 – Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury.

w ramach zakresu o których mowa w § 2, pkt 1 oraz § 4 pkt 1,  lit. a)  Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:

Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 3. Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników tj. liczba utworzonych miejsc pracy/utrzymanych miejsc pracy lub utworzonych przedsiębiorstw (ogółem).
 4. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:
 • przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020- podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminację, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważony rozwój,
 • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie operacja posiada zaplanowane do realizacji zadania w zestawieniu rzeczowo-finansowym, które nie zostały jeszcze zakończone.
 1. Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR- oznacza, realizację operacji na terenie minimum jednej spośród gmin: Cedry Wielkie,  Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański.
 2. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, czyli wnioskodawcą jest: osoba fizyczna, osoba prawna zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego), dodatkowo spełniająca wymogi z LSR: podejmująca lub prowadząca działalność w branżach zdefiniowanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru LSR tj. branże wskazane jako sekcje wg klasyfikacji PKD 2007- rybactwo (sekcja A, dział 03), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I), handel hurtowy i detaliczny (sekcja G) oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R).
 3. Wnioskowana kwota pomocy nie jest mniejsza niż 20 000,00 zł,
 4. Wnioskowana kwota pomocy na realizacje operacji mieści się w limicie środków finansowych w ramach naboru, na jednego Wnioskodawcę, zgodnie z LSR: do  150 000,00 zł,
 5. Wnioskowana intensywność pomocy na realizacje operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia: do 50% kosztów kwalifikowalnych,
 6. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji tj. uzyskanie co najmniej 20,4 pkt. ( 60%  maksymalnej ilości punktów).

Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei
 2. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami
 4. Formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

znajdują się na stronie internetowej www.rybackabrac.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

5.Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych

 1. Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji

znajdują się na stronie internetowej www.rybackabrac.pl w zakładce Informacja o naborach.

Dodatkowe informacje  udzielane są w  biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei.  Pytania należy kierować na adres email: biuro@rybackabrac.pl lub telefonicznie 55 628 09 42, tel. kom.  500 238 360, 789 088 781.
Załączniki:

 1. Kryteria oceny pod względem formalnym.
 2. Kryteria zgodności operacji z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei.
 3. Kryteria wyboru operacji.
 4. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 5. Informacja o planowanych do osiągnięcia wskaźnikach w ramach LSR.
 6. Formularz wniosku o dofinansowanie.
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 8. Uproszczony biznesplan.
 9. Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 10. Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji.
 11. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie:

– Oświadczenie- właściciela[i] lub współwłaściciela[i] nieruchomości,

– Oświadczenie- małżonek beneficjenta i współwłaściciela,

-Oświadczenie- pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną,

-Oświadczenie- reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną