Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w zakresie działania 4.3 “Działania prowadzone w ramach współpracy”  w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 realizuje operację w zakresie umowy o dofinansowanie nr 00015-6523.3-SW1100018/21/22 pt. Potencjał rybołówstwa i wędkarstwa – tworzenie warunków dla procesu rozwoju lokalnego obszarów LGR .

Celem operacji jest Wymiana doświadczeń i wiedzy partnerów projektu w zakresie działań związanych z rozwojem produktów rybackich, propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i rozwojem wędkarstwa poprzez wydanie publikacji kulinarnej oraz materiałów promocyjnych i organizację wyjazdu studyjnego, w terminie do złożenia wniosku o płatność końcową.

Wyniki realizacji operacji: liczba wydarzeń – 1; liczba uczestników wydarzeń – 10.