Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

 

Szkolenie odbędzie się dnia 04.08.2020 r. w godz. 11.15 – 13.15 w Urzędzie Miejskim

w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 (sala konferencyjna).

 

Temat szkolenia:

Cel ogólny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych

Cel szczegółowy 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej

Cel szczegółowy 1.2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR

 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna;

Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku (życia grupa defaworyzowana)

Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru;

Przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury.

 

Szkolenie kierowane jest do grupy defaworyzowanej określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju jako osoby do 34. roku życia  zainteresowane rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej  z obszaru gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo.

Program spotkania:

  • Omówienie głównych założeń Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
  • Omówienie zakresu Celu szczegółowego 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej oraz 1.2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR

w tym przedsięwzięć: 1.1.1. Całoroczne produkty turystyczne; 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna; 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku (życia grupa defaworyzowana); 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru; 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury.

zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

  • Omówienie kryteriów wyboru operacji.
  • Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać telefonicznie pod numerami

789 088 781

500 238 360

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa dnia 03.08.2020 r. do godz. 10.00.