Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

 

Szkolenie odbędzie się dnia 03.10.2019 r. w godz. 11.15 – 13.15 w Urzędzie Miejskim

w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 (sala konferencyjna)

 

Temat szkolenia:

Cel ogólny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych

Cel szczegółowy 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej

Cel szczegółowy 1.2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR

 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne;

Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru;

Przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury.

Szkolenie kierowane jest do grupy defaworyzowanej określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju jako osoby do 34. roku życia  zainteresowane rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej  z obszaru gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo.

Program spotkania:

  • Omówienie głównych założeń Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
  • Omówienie zakresu Celów szczegółowych: 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej oraz 1.2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR w tym przedsięwzięć: 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne; 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru; 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
  • Omówienie kryteriów wyboru operacji.
  • Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 55 628 09 42.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa dnia 01.10.2019 r. do godz. 15.00.