Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

 

Szkolenie odbędzie się dnia 31.08.2018 r. w godz. 9.00-11.00 w Urzędzie Miejskim

w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 (sala konferencyjna).

 

Temat szkolenia:

Cel ogólny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych

Cel szczegółowy 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej

Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna – prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

Szkolenie kierowane jest do grupy defaworyzowanej określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju jako osoby do 34. roku życia  zainteresowane rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej  z obszaru gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo.

Program spotkania:

  • Omówienie głównych założeń Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6.09.2016 r.
  • Omówienie zakresu Celu szczegółowego 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej, w tym przedsięwzięcia 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna – prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana), zawartego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
  • Omówienie kryteriów wyboru operacji.
  • Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 55 628 09 42.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa dnia 27.08.2018 r. do godz. 15.00.