Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

 

Szkolenie odbędzie się dnia 17.09.2021 r. w godz. 9.00-11.00 w Żuławskim Parku Historycznym

 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Kopernika 17.

 

 

Temat szkolenia:

Cel główny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych

Cel szczegółowy 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej

Cel szczegółowy 1.2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna;

Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru;

Przedsięwzięcie 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa

Przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury.

 

Szkolenie kierowane jest do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej z obszaru gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo jak również do instytucji badawczych, uczelni oraz organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

Program szkolenia:

  • Omówienie głównych założeń Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • Omówienie zakresu Celu szczegółowego 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej oraz 1.2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR

w tym przedsięwzięć:  1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna; 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru; 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa; 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury.

zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

  • Omówienie kryteriów wyboru operacji.
  • Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać telefonicznie pod numerami

55 628 09 42

789 088 781

500 238 360

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa dnia 16.09.2021 r. do godz. 12.00.