W dniu 23.08.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego przyjęto sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Zarządowi za 2020 r. Ważnym punktem zebrania był wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji. W skład 5-osobowego Zarządu weszli:

Tomasz Szczepański – Prezes Zarządu,

Janusz Goliński – Wiceprezes Zarządu,

Sylwester Kramek – Wiceprezes Zarządu,

Małgorzata Chinc – Członek Zarządu

Irena Chlebowska – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Tomasz Gajewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Łukasz Żarna – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Pyra – Członek Komisji Rewizyjnej

Ponadto do Rady Stowarzyszenia w wyniku wyboru uzupełniającego przystąpił Pan Jacek Barski reprezentujący sektor rybacki.

Podczas spotkania Prezes Zarządu Tomasz Szczepański dokonał podsumowania kadencji Zarządu za lata 2017-2021, jak również przedstawił działania planowane do realizacji w najbliższym czasie.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i udział w zebraniu.