Szanowni Państwo!

Przedkładamy do konsultacji wniosek dotyczący zmiany kryteriów wyboru operacji. W związku z umożliwieniem ogłaszania naborów wniosków dokonano analizy przyjętych w  grudniu 2015 roku kryteriów wyboru i stwierdzono konieczność zmian, aktualizacji, doprecyzowania niektórych z nich.

Zmiany nastąpiły w kartach oceny poniższych przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie nr 1.1. Całoroczne produkty turystyczne

 1. Usunięto kryterium nr 1, ponieważ przy przyjętym w LSR wskaźniku produktu- liczba wspartych podmiotów, Wnioskodawcy nie mieli szans na zdobycie w tym kryterium punktów. Nie zakładamy wnioskowania  w partnerstwie, więc zawsze wsparty byłby 1 podmiot (Wnioskodawca),  co w konsekwencji nie mogło dawać punktów operacji.
 2. Kryterium nr 8 -doprecyzowano zapis dodając ,że „Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze rybackim”. Ma to służyć jasnemu przekazowi, że w tym kryterium punktowany jest sektor rybacki.
 3. Kryterium nr 9 – dodano słowo „całoroczne”- w związku z zapisami zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju, że będą punktowane całoroczne miejsca pracy. Zmiana  to  w zasadzie doprecyzowanie zapisów, w celu  uzyskania  przejrzystości  i jasności, co do możliwości uzyskania punktów w tym kryterium.
 4. Usunięto kryterium nr 11 „Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru” w związku z faktem, że punktuje  się  utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy oraz wyższy wkład własny Wnioskodawcy, kryterium to dawało punkty za   te same przesłanki.
 5. Zmniejszono wskaźnik opisujący produkt turystyczny do obsługi z 5000 do 1000 osób rocznie. Zmiana ta wynika ze zmniejszonych wartości wskaźników produktu i rezultatu przyjętych w zatwierdzonej  LSR, co wynikało ze zmniejszenia budżetu.
 6. Dodano nowe kryterium- Gotowość inwestycyjna- w związku z krótkim czasem realizacji operacji (18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy zgodnie z rozporządzeniem) punktowane mają być projekty przygotowane do realizacji, czyli   zawierające we wniosku o dofinansowanie  załączniki tj.  pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, pozwolenie wodnoprawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli specyfika zakresu operacji takich dokumentów wymaga.

Przedsięwzięcie nr 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

 1. Usunięto kryterium nr 1, ponieważ przy przyjętym w LSR wskaźniku produktu- liczba wspartych podmiotów, Wnioskodawcy nie mieli szans na zdobycie w tym kryterium punktów. Nie zakładamy wnioskowania  w partnerstwie, więc zawsze wsparty byłby 1 podmiot (Wnioskodawca),  co w konsekwencji nie mogło dawać punktów operacji.
 2. Kryterium nr 8 -doprecyzowano zapis dodając ,że „Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze rybackim”. Ma to służyć jasnemu przekazowi, że w tym kryterium punktowany jest sektor rybacki.
 3. Kryterium nr 9 – dodano słowo „całoroczne”- w związku z zapisami zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju, że będą punktowane całoroczne miejsca pracy. Zmiana  to  w zasadzie doprecyzowanie zapisów, w celu  uzyskania  przejrzystości  i jasności, co do możliwości uzyskania punktów w tym kryterium.
 4. Usunięto kryterium nr 11 „Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru” w związku z faktem, że punktuje  się  utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy oraz wyższy wkład własny Wnioskodawcy, kryterium to dawało punkty za   te same przesłanki.
 5. Dodano nowe kryterium- Gotowość inwestycyjna- w związku z krótkim czasem realizacji operacji (18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy zgodnie z rozporządzeniem) punktowane maja być projekty przygotowane do realizacji, czyli   zawierające we wniosku o dofinansowanie  załączniki tj.  pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, pozwolenie wodnoprawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli specyfika zakresu operacji takich dokumentów wymaga.

Przedsięwzięcie 1.1.3  Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia

 1. Usunięto kryterium nr 1, ponieważ przy przyjętym w LSR wskaźniku produktu- liczba wspartych podmiotów, Wnioskodawcy nie mieli szans na zdobycie w tym kryterium punktów. Nie zakładamy wnioskowania  w partnerstwie, więc zawsze wsparty byłby 1 podmiot (Wnioskodawca),  co w konsekwencji nie mogło dawać punktów operacji.
 2. Kryterium nr 7 doprecyzowano zapis dodając ,że „Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze rybackim”. Ma to służyć jasnemu przekazowi, że w tym kryterium punktowany jest sektor rybacki.
 3. Kryterium nr 8 dodano słowo „całoroczne”- w związku z zapisami zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju, że będą punktowane całoroczne miejsca pracy. Zmiana  to  w zasadzie doprecyzowanie zapisów, w celu   uzyskania  przejrzystości  i jasności, co do możliwości uzyskania punktów w tym kryterium.
 4. Usunięto kryterium nr 10 -„Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru” w związku z faktem, że punktuje się  utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy oraz wyższy wkład własny Wnioskodawcy, kryterium to dawało punkty za   te same przesłanki.
 5. Dodano nowe kryterium- Gotowość inwestycyjna- w związku z krótkim czasem realizacji operacji (18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy zgodnie z rozporządzeniem) punktowane maja być projekty przygotowane do realizacji, czyli   zawierające we wniosku o dofinansowanie  załączniki tj.  pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, pozwolenie wodnoprawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli specyfika zakresu operacji takich dokumentów wymaga.

Przedsięwzięcie 1.1.4  Wykorzystanie Wodnego Potencjału

 1. Usunięto kryterium nr 1, ponieważ przy przyjętym w LSR wskaźniku produktu- liczba wspartych podmiotów, Wnioskodawcy nie mieli szans na zdobycie w tym kryterium punktów. Nie zakładamy wnioskowania  w partnerstwie, więc zawsze wsparty byłby 1 podmiot (Wnioskodawca),  co w konsekwencji nie mogło dawać punktów operacji.
 2. Kryterium nr 8 -doprecyzowano zapis dodając ,że „Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze rybackim”. Ma to służyć jasnemu przekazowi, że w tym kryterium punktowany jest sektor rybacki.
 3. Kryterium nr 9 – dodano słowo „całoroczne”- w związku z zapisami zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju, że będą punktowane całoroczne miejsca pracy. Zmiana  to  w zasadzie doprecyzowanie zapisów, w celu   uzyskania  przejrzystości  i jasności, co do możliwości uzyskania punktów w tym kryterium.
 4. Usunięto kryterium nr 11 „Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru” w związku z faktem, że punktuje  się  utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy oraz wyższy wkład własny Wnioskodawcy, kryterium to dawało punkty za   te same przesłanki.
 5. Dodano nowe kryterium- Gotowość inwestycyjna- w związku z krótkim czasem realizacji operacji (18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy zgodnie z rozporządzeniem) punktowane maja być projekty przygotowane do realizacji, czyli   zawierające we wniosku o dofinansowanie  załączniki tj.  pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, pozwolenie wodnoprawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli specyfika zakresu operacji takich dokumentów wymaga.

Przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką.

 1. Kryterium nr 6- zmniejszono wskaźnik obsługi z 10 000 osób do 3000 tyś osób rocznie. Zmiana ta wynika ze zmniejszonych wartości wskaźników produktu i rezultatu przyjętych w zatwierdzonej LSR, co wynikało ze zmniejszenia budżetu.
 2. Dodano nowe kryterium- Gotowość inwestycyjna- w związku z krótkim czasem realizacji operacji (18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy zgodnie z rozporządzeniem) punktowane maja być projekty przygotowane do realizacji, czyli   zawierające we wniosku o dofinansowanie  załączniki tj.  pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, pozwolenie wodnoprawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli specyfika zakresu operacji takich dokumentów wymaga.

Przedsięwzięcie nr 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

 1. Usunięto kryterium nr 1, ponieważ przy przyjętym w LSR wskaźniku produktu- liczba wspartych podmiotów, Wnioskodawcy nie mieli szans na zdobycie w tym kryterium punktów. Nie zakładamy wnioskowania  w partnerstwie, więc zawsze wsparty byłby 1 podmiot (Wnioskodawca),  co w konsekwencji nie mogło dawać punktów operacji.
 2. Kryterium nr 8 -doprecyzowano zapis dodając ,że „Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze rybackim”. Ma to służyć jasnemu przekazowi, że w tym kryterium punktowany jest sektor rybacki.
 3. Kryterium nr 9 – dodano słowo „całoroczne”- w związku z zapisami zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju, że będą punktowane całoroczne miejsca pracy. Zmiana  to  w zasadzie doprecyzowanie zapisów, w celu  uzyskania  przejrzystości  i jasności, co do możliwości uzyskania punktów w tym kryterium.
 4. Usunięto kryterium nr 11 „Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru” w związku z faktem, że punktuje  się  utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy oraz wyższy wkład własny Wnioskodawcy, kryterium to dawało punkty za   te same przesłanki.
 5. Dodano nowe kryterium- Gotowość inwestycyjna- w związku z krótkim czasem realizacji operacji (18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy zgodnie z rozporządzeniem) punktowane maja być projekty przygotowane do realizacji, czyli   zawierające we wniosku o dofinansowanie  załączniki tj.  pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, pozwolenie wodnoprawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli specyfika zakresu operacji takich dokumentów wymaga.

 

Dla ułatwienia w Kartach oceny zmiany do poszczególnych przedsięwzięć zostały zaznaczone na czerwono.

Zmiany te  w większości wynikają   z dostosowania przyjętych w grudniu 2015 roku kryteriów wyboru do obecnych zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju i doprecyzowania zapisów w celu uzyskania przejrzystości, co do możliwości uzyskania punktów przy poszczególnych kryteriach. Nie zmienia się więc ich sposób powiązania z diagnozą, czy też wpływ na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

Nowym kryterium dodanym przy ocenie jest Gotowość inwestycyjna- Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku przedstawia dokumenty potwierdzające gotowość inwestycyjną (prawomocne pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu albo potwierdzenie właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, pozwolenie wodnoprawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach) lub składa oświadczenie, że dany zakres nie wymaga posiadania tego typu dokumentów. Wprowadzenie tego kryterium ma na celu punktowanie operacji przygotowanych do realizacji, co ma przyspieszyć proces osiągania wskaźników oraz  urealnić możliwość realizacji operacji, na których  wykonanie wnioskodawcy mają  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odnośnie  Priorytetu 4, 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy.

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag  do wyżej opisanych zmian elektronicznie na adres : biuro@rybackabrac.pl do dnia 20.03.2017 r. na formularzu uwag załączonym do artykułu.

 

Kryteria wyboru operacji

Formularz zgłaszania uwag