Szanowni Państwo,

Przedkładamy do konsultacji projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Dokonane  zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczą  przede wszystkim  realizacji budżetu i przedsięwzięć. W związku z brakiem zainteresowania  w ramach 2 naborów na przedsięwzięcie 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa, zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia. Podobna sytuacja dotyczy przedsięwzięcia 1.2.5 Tworzenie i rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora  rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury, gdzie mimo  5 naborów w tym zakresie, brakowało chętnych beneficjentów. Środki, które pozostały do rozdysponowania, zostały podzielone na dwa przedsięwzięcia cieszące się największym zainteresowaniem: 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne i 1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego.

Dodatkowo uogólniono zapisy dotyczące realizacji projektu współpracy z udziałem partnera zagranicznego. Wynika to z faktu, że nie udało się zrealizować zaplanowanego zakresu projektu ( pandemia) i aktualnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi partnerami mające na celu realizację  projektu o podobnym charakterze. Również pandemia stanęła na przeszkodzie zrealizowania wskaźników aktywizacji lokalnej społeczności. Zmniejszono więc wskaźnik: prezentacja  informacji podczas wydarzeń na obszarze LSR, informacja i doradztwo w siedzibie LGR oraz kontakt przez rozmowę telefoniczną. Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Przedstawiony projekt poddany jest konsultacjom społecznym  od dnia 5.10.2021r. do dnia 12.10.2021 r.

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zgłaszania uwag