W związku z wystąpieniem przez Urząd Marszałkowski  Województwa Pomorskiego do Ministerstwa  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odnośnie zajęcia stanowiska w kwestii  możliwości dokonania zmian w zakresie budżetu w LSR informujemy, że zmiany te zostały zawieszone do wyjaśnienia. Przedstawiamy Państwu do konsultacji LSR (bez zmian budżetowych), dostosowaną do zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej  i Żeglugi Śródlądowej w spawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” .Dla ułatwienia zmiany zostały zaznaczone.  Dotyczą one Tabeli nr 7 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR, Tabeli 10- koszty bieżące podział wskaźników, Planu komunikacji, w tym Tabeli nr 15  Metody komunikacji. Uwagi można nadsyłać do dnia 24.11.2016 r. drogą elektroniczną na adres biuro@rybackabrac.pl lub na adres biura: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei ul. Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gd.

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zgłaszania uwag