03.11.2017 r.

OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW  4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych

Termin składania wniosków:

20.11.2017 r.- 04.12.2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei

ul. Plac Wolności 22

82-100 Nowy Dwór Gdański

od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 15.00

Tryb składania wniosków:

 1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.
 2. Wnioski o dofinansowanie operacji składa się w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei.
 3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowania projektu, zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

Minimalna kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Maksymalna intensywność pomocy: 50%

Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów

Limit  środków dostępnych w naborze: 500 000,00 zł.

Maksymalny limit pomocy na beneficjenta w okresie realizacji Programu w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej  i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo  i Morze”: 300 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei- Cele i Przedsięwzięcia:

Cel Ogólny 1– Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych.

Cel Szczegółowy 1.1–  Powstanie  całorocznej infrastruktury turystycznej.

Przedsięwzięcie  1.1.2 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna.

w ramach zakresu/ów o których mowa w § 2 ust. 1  pkt 2 oraz § 5 ust. 1, pkt 1,  lit. a) i b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:

Różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury  przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką, lub

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i  obszarów akwakultury.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 3. Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników tj. liczba utworzonych miejsc pracy.
 4. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:
 • przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020- wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
 1. Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR- oznacza, realizację operacji na terenie minimum jednej spośród gmin: Cedry Wielkie,  Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański.
 2. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, czyli wnioskodawcą jest: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego),
 3. Wnioskowana kwota pomocy nie jest mniejsza niż 50 000,00 zł
 4. Wnioskowana kwota pomocy na realizacje operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego Wnioskodawcę, zgodnie z LSR: do 200 000,00 zł,
 5. Wnioskowana intensywność pomocy na realizacje operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia: do 50% kosztów kwalifikowalnych
 6. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji tj. uzyskanie co najmniej 20,4 pkt. ( 60%  maksymalnej ilości punktów).

Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei,
 2. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 3. Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,
 4. Formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosków o płatność

– znajdują się na stronie internetowej www.rybackabrac.pl w zakładce Informacja o naborach

Dodatkowe informacje  udzielane są w  biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei.  Pytania należy kierować na adres email: biuro@rybackabrac.pl lub telefonicznie 55 628 09 42, tel. kom.  500 238 360, 789 088 781.
Załączniki:

 1. Kryteria oceny pod względem formalnym.
 2. Kryteria zgodności operacji z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei.
 3. Kryteria wyboru operacji.
 4. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 5. Informacja o planowanych do osiągnięcia wskaźnikach w ramach LSR.
 6. Formularz wniosku o dofinansowanie.
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 8. Uproszczony biznesplan

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR – Rybacka Brać Mierzei

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o wypłatę zaliczki

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych i szkoleniowych

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność